ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016-2017

40ο Γυμνάσιο Αθηνών                                             ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Ο σχολικός κανονισμός που προβλέπεται από το νόμο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

1.1. Εγγραφές

Οι εγγραφές των μαθητών στο Σχολείο διενεργούνται τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Ειδικότερα στην πρώτη τάξη εγγράφονται οι μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό και έχουν γίνει δεκτοί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες.

1.2. Σχολική ζωή

Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους.

Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια.

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών.

1.3. Φοίτηση των μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική.

Ειδικότερα:

 • Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται στους γονείς οι διατάξεις που ισχύουν για την τακτική φοίτηση των μαθητών.
 • Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο Σχολείο. Να ενημερώνονται συχνά και να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες του παιδιού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.
 • Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται.
 • Κάθε τετράμηνο, με την παράδοση του “Δελτίου Προόδου” του μαθητή, γνωστοποιείται στους γονείς του και ο αριθμός των απουσιών του.
 • Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου του, μετά από επικοινωνία με τους γονείς του.
 • Η φοίτηση των μαθητών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.

1.4. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου.

1.5. Ενδυμασία.

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένοι κόσμια και ευπρεπώς. Επειδή τα όρια για κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών είναι δυσδιάκριτα, η προσωπικότητα του κάθε μαθητή μπορεί να τα προσδιορίσει με σαφήνεια και πάντα σε σχέση με αυτόν και το σύνολο των συμμαθητών στο σχολείο. Υπάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς.

1.6. Υγεία των μαθητών

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή του μαθητή, το υπό του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο του μαθητή, συμπληρωμένο από τον οικογενειακό γιατρό τους, και να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους. Για την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

1.7. Επίδοση των μαθητών

Η επίδοση των μαθητών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά, κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων, ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες (ολιγόλεπτες, ωριαίες), με γραπτές εξετάσεις και με κάθε άλλο παιδαγωγικά ενδεδειγμένο τρόπο.Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές, οι οποίοι δέχονται τους γονείς μία φορά την εβδομάδα σε καθορισμένη ημέρα και ώρα.

1.8. Πειθαρχία

Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα, η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών του, καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

1.9. Πειθαρχικός έλεγχος.

Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος, η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:

1. Ο διδάσκων καθηγητής: παρατήρηση - σύσταση, επίπληξη και ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα.

2. Ο Διευθυντής του σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και τρεις (3) ημέρες

3. Το Συμβούλιο Τμήματος: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και πέντε (5) ημέρες

4. Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 Μαθητές που αποβάλλονται από τα μαθήματα δύνανται να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι από τη διεύθυνση του σχολείου.

1.10. Διαγωγή

Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται κοσμιότατη, κοσμία ή επίμεμπτη από το Σύλλογο των Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους ανάλογα με τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

1.11 Τιμητικές διακρίσεις

Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις ( Βραβεία και Αριστεία ) από το Υπουργείο Παιδείας.

Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.

               ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

2.1. Ωράριο λειτουργίας

Τα μαθήματα αρχίζουν κανονικά την 11η Σεπτεμβρίου και λήγουν το Μάιο/Ιούνιο του επομένου έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Το σχολείο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 8:15 π.μ. και μέχρι το τέλος του ημερησίου προγράμματος που μπορεί να λήγει το πολύ ως την 14.05 μμ. σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

8.15

9.00

45'

5'

9.05

9.50

45'

10'

10.00

10.45

45'

10'

10.55

11.40

45'

10'

11.50

12.35

45'

5'

12.40

13.25

45'

5'

13.30

14.05

35'

2.2. Πρωινή προσέλευση

Όλοι οι μαθητές πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας. Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθητές αλλόθρησκοι - ετερόδοξοι. Αυτοί έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο αποδίδει στο σημείο αυτό μεγάλη σημασία.

2.3. Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων αποβλέπει στην ανάπτυξη του πνεύματος και της προσωπικότητας των μαθητών. Διδάσκονται τα μαθήματα του κρατικού αναλυτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα των μαθημάτων συμπληρώνεται με άλλες δραστηριότητες όπως: Μαθητικές Κοινότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικές εκδρομές, εκκλησιασμοί, αθλητικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, εκπαιδευτικές ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και απασχολεί το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

5. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

6. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.

Ι. ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ο μαθητής στη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν μπορεί να κάνει απεριόριστο αριθμό ωριαίων απουσιών έστω και αν είναι όλες δικαιολογημένες. Σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, και επομένως ο μαθητής παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν:

 α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται. 

         β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) πρέπει να είναι δικαιολογημένες, (δηλ. μέχρι πενήντα (50) αδικαιολόγητες και εξήντα τέσσερις (64) δικαιολογημένες).

γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση μαθητή με απουσίες μέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι πενήντα (50) αδικαιολόγητες και εκατόν δέκα τέσσερις (114) δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιότατη και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δεκατέσσερα και πέντε (14,5). 

Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους κρίνεται απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ' αυτό.

Ειδικότερα:

 1. Μόνον μετά την πρωινή προσευχή επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας.
 2. Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους.
 3. Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και μεταφορά σε αυτές τροφίμων και ποτών.
 4. Κατά την διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους.
 5. Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του Σχολείου, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους, την ξένη περιουσία (ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.
 6. Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι πλην των επιμελητών που παραμένουν υποχρεωτικά και φροντίζουν για τον αερισμό των αιθουσών.  Οι ασθενείς μαθητές μπορούν να παραμένουν στην αίθουσα μόνον με σχετική άδεια του εφημερεύοντος καθηγητή.
 7. Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας.
 8. Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο παρέχεται από την πολιτεία.
 9. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο).
 10. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να αναφέρονται στο γραφείο.
 11. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο, καθώς επίσης μηχανημάτων ήχου (ραδιόφωνα, walkman). Χρήση κινητού καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται κατάσχεση του κινητού για τρεις εργάσιμες ημέρες και παραλαβή του από τον κηδεμόνα. Επανάληψη του φαινομένου θα επισύρει ποινή.
 12. Επίσης, δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν μαζί τους στο σχολείο πατίνια, μπάλες, επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Πάντως για ό,τι τους ανήκει είναι μόνοι τους υπεύθυνοι και υπόλογοι για την ασφαλή φύλαξή του.
 13.  Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα μέσα στις αίθουσες.
 14. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία που χρησιμοποιούν (τοίχοι – πόρτες – παράθυρα – θρανία - καρέκλες),  αλλά τουναντίον μεριμνούν ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή  κατάσταση.
 15. Οι μαθητές οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας.

Πολύ σοβαρά παραπτώματα, που ενδέχεται να επιφέρουν αυστηρές κυρώσεις από το Σχολείο, θεωρούνται:

 • Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.
 • Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του Σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου.
 • Το κάπνισμα στους σχολικούς χώρους.
 • Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους. Στην περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από την πολιτεία διαδικασίες.

B. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών όταν η φοίτηση δεν είναι επαρκής, και επομένως ο μαθητής απορρίπτεται, δηλαδή υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης.Τα δικαιολογητικά των απουσιών δεν δεσμεύουν το Σύλλογο των Καθηγητών, όταν αυτός γνωρίζει - με ικανά και επαρκή στοιχεία - ότι δεν αναφέρονται σε πραγματική ασθένεια του μαθητή.

ΙΙ. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή και για άλλα θέματα που τον αφορούν.

2. Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή του κηδεμόνα στο Σχολείο, ο καθηγητής - Σύμβουλος κάθε τμήματος, στις τακτικές συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του παιδιού τους κάθε φορά.

3. Η Διεύθυνση του Σχολείου μπορεί να αποστέλλει επιστολές προς τον κηδεμόνα, όπου αναφέρεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή, ιδίως όταν έχει ξεπεράσει τις 30 ωριαίες απουσίες.

ΙΙΙ. ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

1. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας κατ' έτος, δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10).

2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών ή λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.

3. Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να καταθέσει αίτηση και να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό.

IV. ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ

Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογούνται απουσίες μαθητών:

α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 485/83, άρθρο 3, παρ. 5, εδαφ. α' (ΦΕΚ 184, τ. Α', 21-12-1983), “σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς. Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου για λόγους υγείας και με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογημένες, αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση”.

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το Σχολείο. Ο Σύλλογος των Καθηγητών που χαρακτηρίζει στο τέλος του χρόνου τη φοίτηση των μαθητών, θα χαρακτηρίσει με ιδιαίτερη δυσκολία “επαρκή” τη φοίτηση όσων έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται και αυτό μόνο όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζει ο νόμος. από το λόγο στον οποίο οφείλονται.